Kontrola Kvaliteta

U cilju stalne kontrole i poboljšanja rada laboratorija Medlab proveru kvaliteta rezultata laboratorijskih analiza sprovodi prema Proceduri za obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata koja je u saglasnosti sa zahtevima standarda ISO 15189:2014.

Spoljašnje kontrole (međulaboratorijsko poređenje) se vrše kvartalno od 2004. godine u saradnji sa QualiCont In Vitro Diagnostic Quality Control. Kontrolišu se parametri iz svih oblasti ispitivanja a analize rezultata se statistički obrađuju i stalno prate. Unutrašnje kontrole kvaliteta se sprovode svakodnevno referentnim komercijalnim serumima i kalibratorima.

Obuke kadra se primenjuje na sve zaposlene u ZU Medlab a prema Proceduri za menadžment osoblja.  Zavisno od vrste i stepena obrazovanja radnika, obuka je različita. Svaki radnik se obučava u skladu sa potrebama svog radnog mesta i u skladu sa opštim potrebama i aktima Zavoda.  Svi zdravstveni radnici poseduju licence za rad i redovno pohađaju programe kontinuirane edukacije u zemlji i svetu. Direktor zajedno sa načelnicima laboratorija i glavnim laborantom, prema planu rada utvrđuje potrebu za obukom kadrova i određuje okvirni plan za obuku kadrova u tekućoj godini. To se čini pojedinačno za svakog radnika posebno u skladu sa potrebama posla. Više puta tokom godine se vrši ocenjivanje kompetentnosti i preispitivanje performansi zaposlenih. Na osnovu rezultata ocenjivanja, ukoliko je potrebno, preduzimaju se korektivne mere, utvrđuju planovi za poboljšanje individualne i organizacione uspešnosti i preduzimaju dodatne mere i aktivnosti, koje su bitne za ostvarivanje organizacionih ciljeva.