Laboratorija za ispitivanje sperme, urina i ostalog materijala

Spermogram predstavlja osnovnu analizu semene tečnosti. Ovaj pregled treba da uradi svaki muškarac u generativnom periodu, jednom  godišnje, bez obzira da li planira potomstvo ili ne.Svako pitanje steriliteta ili neplodnosti u braku treba započeti sa analizom sperme. Brz način života sa puno stresa, prekomerna konzumacija alkohola, nekontrolisana upotreba hormonskih preparata, često izlaganje mošnica promenama temperature, uticaj UV zraka na tu regiju i drugo su samo deo razloga zbog čega dolazi do smanjenja fertiliteta odnosno sposobnosti za oplođenjem.
 

Prilikom pregleda dobijaju se podaci o fizičkim karakteristikama sperme: izgled, boja, kiselost, likvefakcija i količina, koji su važni u proceni kvaliteta uzorka. Posebno važan pokazatelj je  broj spermatozoida po mililitru i ukupan broj u celom uzorku. Broj leukocita (granulocita ili limfocita) govori o prisutnoj bakterijskoj ili virusološkoj infekciji u najširem smislu te reči. Broj okruglih ćelija govori o potencijalu produkcije spermatozoida.

Najvažniji parametar je pokretljivost koja se dobije isključivo vizuelnim putem u nativnom preparatu i rezulatat zavisi od iskustva osobe koja tu analizu vrši. Postoji 4 nivoa: A) brzo pokretni, B) sporo pokretni, C) pokretni u mestu i D) nepokretni.

Treću grupu rezulatata predstavlja morfologija odnosno izgled 100 ili 200 spermatozoida sa prikazom oblika u procentima. Ovi se podaci  se dobijaju iz bojenih preparata.
 
Razlog zašto da se opredelite da uradite Vaš  spermogram u Medlabu je činjenica da analizu radi dr sci med Milan Ubavić  patofiziolog, koji ima iskustvo u ovoj analizi preko 20 godina. Osim toga Medlab je uključen u  međunarodnu kontrolu kvaliteta:  broja, pokretljivosti i morfologije, tri najvažnija činioca spermograma.

Neophodna je priprema pacijenta: potrebno je zakazati termin uz planiranih 5 dana apstinencije, bez visoke temperature i bez konzumacije veće količine alkohola u proteklih mesec dana. Uzorak se  daje isključivo u laboratoriji u određeno doba dana.

 
U  MEDLABU, na lični zahtev možete dobiti i usmeno stručno tumačenje spermograma kao i preporuku za dalje.